Değişim Yönetimi

Modern iş ortamındaki şirket ve kurumlar daha önce eşi benzeri görülmemiş bir değişim hızıyla karşı karşıyadır. Küreselleşme ve sürekli devam eden teknolojik gelişimler aynı süreklilikte gelişen bir iş ortamı gerektirmektedir. İş ortamının hızla değişmesi ve dönüşmesi sonucu kurumlar yeni strateji ve hedeflere, süreçlere daha hızlı uyum göstermeyi öğrenmek durumunda kalmaktadır.

Kurumsal değişim yönetimini uygulamak dört aşamadan oluşur. Birincisi, şirket dışında değişimlerin farkına varmak. İkincisi, şirket içinde bu değişimlere uyum sağlamak. Üçüncüsü, çalışanları değişimin temel unsurlarıyla ilgili olarak eğitmek. Dördüncüsü, değişimi uygulayabilmek için çalışanların desteğini almak. Bu dört aşamalı süreç, özünde değişim yönetimi ve uygulamada organizasyon değişikliğidir.

Tüm çalışanların davranışlarını iş hedefleri doğrultusunda düzenlemek, yeni yapıya uyum sağlamak için değişim yönetimi stratejilerini ve politikalarını oluşturmak, organizasyonun tüm boyutlarında değişim yönetiminin etkilerini değerlendirmek, kişilerin bir arada daha iyi çalışabilmesi için güçlü ve zayıf yanlarını keşfedip olası çatışmaları engellemek, çalışanların yeni ve kilit beceriler edinebilmesi için gereken eğitim içeriğini hazırlanmak Libertas’ın bu alandaki hizmetleri arasında yer almaktadır.

Dönüşüm Yönetimi

Dönüşüm, artık günümüz iş dünyasında süreklilik arz eden bir olgu. Şirket stratejilerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve dönüştürülmesi gerekmektedir. Libertas, finansal alanda sorun yaşayan şirketlere, yeni bir finansman ve yönetim modeli ile çözüm önerileri sunar.

Öneriler, şirketin operasyonlarını devam ettirip ettiremeyeceğine yönelik durum analizinin yapılması, dönüşüm sürecine liderlik etmek için yeni yönetimin oluşturulması, pozitif nakit akış için giderleri azaltmak veya departmanları kapatmak için acil eylem planlarının oluşturulması, pozitif nakit akış elde edildikten sonra organizasyonun kalıcı hale gelmesi için işin yeniden yapılandırılması ve normal iş düzenine geçişin sağlanması için sürecin yönetilmesi gibi alanları bütüncül olarak içerir.
Top